Zorgplicht werkgever

De zorgplicht van de werkgever dient ter bescherming van de werknemer. Als een werknemer schade heeft geleden dan hoeft deze alleen maar aan te tonen dat dit gebeurd is in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever is dan aansprakelijk voor de geleden schade, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat er sprake van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant uw kant.

De zorgplicht van de werkgever staat geregeld in artikel 7:658 BW. Als een werknemer op zijn werk een ongeval heeft gehad, dient hij aan te tonen dat dit gebeurd is op zijn werk en tijdens het uitoefenen van zijn werk. De werkgever dient dan de letselschade van de werknemer te vergoeden. Hij komt alleen onder zijn vergoedingsplicht uit, wanneer hij aantoont dat hij alles heeft gedaan om aan zijn zorgplicht te voldoen. Of wanneer hij aan kan tonen dat de werknemer zich bewust roekeloos heeft gedragen.

Hoe voldoet een werkgever aan zijn zorgplicht?
Het uitgangspunt is dat de werkgever verplicht is om een veilige werkomgeving te creëren voor zijn werknemers. Of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan ligt aan de omstandigheden van het geval. Het staat in ieder geval vast dat de werkgever maatregelen dient te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Volgens de rechtspraak dient de werkgever verplicht zijn werknemers te beschermen tegen gevaar. Hij hoort bijvoorbeeld bij het geven van instructies of de inrichting van de werkomgeving rekening te houden met het feit dat werknemers in de dagelijkse omgang met machines niet altijd even voorzichtig zijn.